ประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษา 3/2566
            ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่ลงทะเบียน  หากนักศึกษาไม่ประเมินอาจารย์ผู้สอน ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการดูผลการเรียนออนไลน์ และหากมีข้อซักถาม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต โทร. 044-617-589 ต่อ 7901

กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 3/2566
    *** นักศึกษาทุกชั้นปีที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา 3/2566 สามารถเข้าระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ***

*** สามารถเข้าประเมินอาจารย์ผู้สอนผ่านระบบบริการการศึกษา***
***http://reg.bru.ac.th/***